Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved
 

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, kontrola i doradztwo w zakresie systemów ewidencji księgowej  projektów / programów finansowanych  w całości  lub w części  ze środków  pomocy zagranicznej  ( fundusze UE, inne fundusze pomocy finansowej )

 • Projektowanie systemów ewidencji księgowej projektów / programów  finansowanymi z funduszy zagranicznych,
 • operacyjne  ewidencjonowanie zdarzeń objętych  projektem  / programem;
 • sporządzanie rozliczeń, sprawozdań z  wykorzystania środków pomocy finansowej oraz raportów końcowych programów,
 • kontrolowanie ksiąg rachunkowych projektów/ programów realizowanych przy pomocy środków pomocy finansowej,
 • badanie sprawozdania sporządzonego przez realizatorów projektu / programu  realizowanego ze środków pomocy zagranicznej.

Usługi biegłego rewidenta wynikające z kodeksu spółek handlowych

 • badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia Spółek
 • badanie i poświadczanie przez biegłego rewidenta sprawozdania założycieli
 • badanie sprawozdania zarządu o pokryciu podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym
 • badanie rachunkowości i działalności Spółki  - w ramach kontroli na żądanie wspólnika,
 • wycena akcji przeznaczonych do wykupu

Pozostałe usługi biegłego rewidenta:

 • wycena udziałów, wysokości zobowiązań podatkowych,
 • badanie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • projektowanie  systemów informacji finansowych i wdrażanie związanych z nimi technologii