Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved

AUDIT CONSULT Sp. z o.o. bada sprawozdania finansowe ( w tym - łączne i skonsolidowane ). Nasze doświadczenie audytorskie opiera się o czynny i bezpośredni udział  w zbadaniu dotychczas  ponad kilkuset sprawozdań. Badania prowadzimy zgodnie z wymogami polskich przepisów o rachunkowości, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej  ( MSSF ) oraz normami zawodowymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Termin realizacji badania i jego szczegółowy harmonogram ustalamy z Klientem indywidualnie.

Przedmiot i zakres badania

Celom badania podporządkowany jest zakres przedmiotowy zaplanowanych,  w każdym przypadku indywidualnie, sprawdzianów i ocen. Obszar  badań jest z reguły dostosowany do charakteru jednostki oraz stanu jej rachunkowości. Obejmuje udział biegłego rewidenta; w pracach inwentaryzacyjnych, ustalaniu poprawności danych bilansu otwarcia, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu finansowo – księgowego( w tym używanej do ewidencji księgowej aplikacji komputerowej i dokumentacji formalnej z nią związanej ) , ustalenie poprawności poszczególnych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat.

W wyniku badania sporządzone zostają:

  • opinia wraz z raportem, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i normami KIBR,  a w szczególnie uzasadnionych okolicznościach  i w razie  potrzeby  - list intencyjny do organów  kierowniczych / nadzorczych, 
  • inne opracowania (analizy, raporty, wyceny, itp.) dodatkowo zlecone przez Klienta.

Dokumenty wynikowe  badania  sporządzone są we wszystkich przypadkach w języku polskim.  Na objęte umową życzenie Klientów wyniki badania sprawozdań finansowych / inne dokumenty z zakresu działania Firmy mogą być sporządzone w języku angielskim, niemieckim lub francuskim.

Badanie sprawozdania finansowego obejmuje trzy etapy

Pierwszy etap – Badanie wstępne

Ocena rozwiązań w zakresie ewidencji i dokumentacji, kontrola prawidłowości procedur ustalania i ewidencji podatków, ocena stosowanego zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów oraz oceny systemu rachunkowości informatycznej, ocena systemu kontroli wewnętrznej, obserwacja prac inwentaryzacyjnych, badanie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów, wskazanie ewentualnych nieprawidłowości i uwag.

Drugi etap – Badanie zasadnicze

Po udostępnieniu kompletnego sprawozdania finansowego, badanie prawidłowości ustalenia wyniku za rok sprawozdawczy, sprawdzanie informacji dodatkowej oraz pozostałych dokumentów związanych z działalnością danej Jednostki

Zakończenie  badania ( w tym :  Sporządzenie opinii i raportu o zbadanym sprawozdaniu finansowym )

Skompletowanie dokumentacji rewizyjnej na potrzeby badania ( archiwowanej w Audit Consult Sp. z o.o. ) , sporządzenie  " Opinii o sprawozdaniu finansowym " wraz z " Raportem z badania ... "  oraz zaprezentowanie rezultatów badania Zleceniodawcy.

W razie  uzasadnionej wynikami  potrzeby ( konieczności )  sporządzany jest " List intencyjny " do stosownych władz badanego Podmiotu.