Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved
 

AUDIT CONSULT Sp. z o.o. prowadzi usługowo księgi rachunkowe i podatkowe  oraz wyprowadza  zapóźnienia  w ewidencji  księgowej  [ usługi świadczone w siedzibie Spółki lub u Klienta ] .

Księgi prowadzone są z zastosowaniem  techniki  komputerowej, z porządkowaniem równolegle źródłowej dokumentacji  finansowo - księgowej.

Zakres usług:

 • przygotowanie sprawozdania finansowego oraz sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeń społecznych, a także sprawozdań statystycznych, zgodnie z przepisami polskiego prawa, a w szczególności z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami
 • sporządzenie dokumentacji opisującej przyjęte u Zleceniodawcy zasady rachunkowości, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami
 • bieżące prowadzenie  ksiąg rachunkowych ( ewidencjonowanie, przeglądy i uzgodnienia zapisów księgowych , itd. )
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald, ( w rozumieniu   art. 18  cytowanej wyżej ustawy  o rachunkowości )
 • weryfikacja oraz przygotowywanie dowodów księgowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykonywanie innych prac związanych bezpośrednio z rachunkowością Zleceniodawcy i wymaganych przez przepisy prawa
 • ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzenie deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT
 • sporządzenie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • sporządzenie deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • przygotowywanie lub sporządzenie innych dokumentów związanych z rozliczeniem przez zleceniodawcę należności budżetowych
 • projektowanie i prowadzenie w imieniu podatnika korespondencji z organami finansowymi
 • zgłaszanie Zleceniodawcy  pracowników i zleceniobiorców  do ubezpieczenia społecznego
 • przygotowywanie deklaracji na potrzeby ubezpieczenia społecznego
 • projektowanie i prowadzenie w imieniu Płatnika korespondencji z organami ubezpieczeniowymi
 • wykonywanie innych czynności związanych z obowiązkami Zleceniodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych, zgodnie z wymaganiami prawa
 • w zakresie zleconym  przygotowywanie listy płac i dokumentów z tym związanych
 • nadzór nad prowadzeniem  gospodarki  kasowej.

W przypadku  prowadzenia ksiąg w siedzibie Klienta, dla celów ewidencji  księgowej istnieje możliwość  wykorzystania  jego oprogramowania komputerowego.